آموزش های کوتاه مدت

مراکز با پشتوانه 5 سال سابقه فعالیت آموزشی تاکنون ، برگزاری کارگاه های و سمینارهای آموزشی برای شاغلین سازمان ها و واحدهای تولیدی و خدماتی را در این زمینه های آموزشی داده است و در این راستا از همکاری تعداد زیادی از متخصصین صنعت و اساتید دانشگاه برخوردار بوده است.

آموزش های کوتاه مدت (بدوخدمت و ضمن خدمت) با هدف به هنگام کردن دانش شاغلین متناسب با موقعیت های شغلی مختلف در سازمان ها و واحدهای تولیدی ، صنعتی و خدماتی بوده و از این رو موضوع آموزش ها بسیار گسترده و متوع شامل زمینه های آموزشی زیر می باشد:

 1. اقتصادی و بازرگانی
 2. مدیریت و فنون اداری
 3. سنجش و بهبود بهره وری
 4. مدیریت آموزش و منابع انسانی
 5. انرژی و بهینه سازی مصرفی
 6. ایمنی و بهداشت صنعتی (HSE)
 7. روابط عمومی و تبلیغات
 8. آموزش های کیفیت و استانداردهای بین المللی
 9. آموزش در حوزه مدیریت شهری
 10. نظام آراستگی محیط کاری
 11. ایمنی بهداشت کار
 12. بهداشت روانی در محیط کر با تاکید بر مدیریت استرس
 13. مدیریت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن
 14. مهارت های گوش دادن
 15. مهارت های رشد دگرگونی
 16. توسعه مهارت های فردی
 17. آموزش مهارت های ارتباطی و گفتگوی سالم درسازمان به کارمندان و مدیران
 18. تدوین شاخص های تقویت انگیزه در بهبود و شرایط موجود
 19. مسئولیت پذیری سازمان نسبت به خانواده و تاثیر آن در انگیزه شغلی و سلامت کارکنان
 20. شناخت و شناسایی ظرفیت روانی و بلوغ احساسی در سازمان
 21. کاهش استرس های شغلی و ارتقای مهارت های مدیریت بر خورد در کارکنان