کارگاه آموزشی پاسخگویی به اعتراضات در فروش بیمه عمر