کسب وکار شما رشد میکند اگر آموزش ببینید / هدایت شوید / بازخورد بگیرید
[ultimate_heading main_heading=”گروه آموزشی سازان” heading_tag=”h3″ spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”2″ line_color=”#ec8d00″ line_width=”50″ main_heading_style=”font-weight:bold;”][/ultimate_heading]
گروه آموزشی سازان به منظور گسترش آموزش های تخصصصی و کاربردی و ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره ای در راستای چشم انداز خود که خوزستان باید قطب آموزش کشور باشد مجموعه ای غنی از کارشناسان و متخصصین مجرب در زمینه های فنی و تخصصی را به منظور ارائه خدمات و سرویس به سازمان ها و واحدهای تولیدی و خدماتی فراهم آورده است.
[ultimate_heading main_heading=”ما چه کاری انجام میدهیم؟” heading_tag=”h4″ spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ line_color=”#ec8d00″ line_width=”50″ main_heading_style=”font-weight:bold;”][/ultimate_heading]

برای چرخاندن چرخ یک تجارت به چیزی بیش از سرمایه نیاز است

[ultimate_heading main_heading=”برخی از اساتید سازان” heading_tag=”h3″ spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”2″ line_color=”#ec8d00″ line_width=”100″ main_heading_style=”font-weight:bold;”][/ultimate_heading]
[ult_team team_member_style=”style-3″ team_img_grayscale=”off” team_img_bg_color=”#02c6fe” team_img_hover_opacity_style3=”0.5″ team_member_name_tag=”h3″ social_icon_effect=”” link_switch=”on” staff_link=”url:http%3A%2F%2Firsazan.com%2F%25d8%25af%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b5%25d8%25b7%25d9%2581%25db%258c-%25d8%25ac%25d8%25b9%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%2F|||” image=”id^67|url^http://irsazan.com/wp-content/uploads/2017/01/drjaafari21.jpg|caption^null|alt^null|title^drjaafari21|description^null” name=”دکتر مصطفی جعفری” pos_in_org=”مدرس برنامه‌ریزی‌های استراتژیک”][/ult_team]
[ult_team team_member_style=”style-3″ team_img_grayscale=”off” team_img_bg_color=”#02c6fe” team_img_hover_opacity_style3=”0.5″ team_member_name_tag=”h3″ social_icon_effect=”” link_switch=”on” staff_link=”url:http%3A%2F%2Firsazan.com%2F%25d8%25af%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d9%2581%25db%258c%25d8%25b9%25db%258c%2F|||” image=”id^1663|url^http://irsazan.com/wp-content/uploads/2018/10/shahriarshafiei.jpg|caption^null|alt^null|title^shahriarshafiei|description^null” name=”دکتر شهریارشفیعی” pos_in_org=”مدرس برندسازی”][/ult_team]
[ult_team team_member_style=”style-3″ team_img_grayscale=”off” team_img_bg_color=”#02c6fe” team_img_hover_opacity_style3=”0.5″ team_member_name_tag=”h3″ social_icon_effect=”” link_switch=”on” staff_link=”url:http%3A%2F%2Firsazan.com%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b3-%25d8%25b9%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25a7%25d9%2586%2F|||” image=”id^1660|url^http://irsazan.com/wp-content/uploads/2018/10/abbas-shanesazan12.jpg|caption^null|alt^null|title^abbas-shanesazan12|description^null” name=”مهندس عباس شانه سازان” pos_in_org=”مدرس و مربی برندینگ و پرسنال برند”][/ult_team]
[ult_team team_member_style=”style-3″ team_img_grayscale=”off” team_img_bg_color=”#02c6fe” team_img_hover_opacity_style3=”0.5″ team_member_name_tag=”h3″ social_icon_effect=”” link_switch=”on” staff_link=”url:http%3A%2F%2Firsazan.com%2F%25d8%25ad%25d9%2585%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c%2F|||” image=”id^1709|url^http://irsazan.com/wp-content/uploads/2018/10/hamidemami-121.jpg|caption^null|alt^null|title^hamidemami-121|description^null” name=”استاد حمیدامامی” pos_in_org=”مدرس فروش بیمه”][/ult_team]
[ultimate_heading main_heading=”نوشته های تازه” heading_tag=”h3″ spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”2″ line_color=”#ec8d00″ line_width=”100″ main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_margin=”margin-top:20px;”][/ultimate_heading]