ارکان اصلی موفقیت یک کسب و کار

هر کسب و کار دارای 2 بال است.یکی از بالها که کوچک تر است بال عملکرد و دیگری که بزرگتر است بال ارتباطات. بسیاری از افراد سالها بر روی دانش و عملکردشان کار می کنند و مدام در حال یادگیری هستند اما هیچگاه موفق نمی شوند چون مطمئنا اهل عمل نخواهند بود.اما کسب و کارهایی هم هستند که بیشتر بر روی بال ارتباطات تمرکز کرده اند و با توجه کمتر به عملکردشان عمل می کنند.در این حالت کسب و کارشان موفق تر از کسب و کارهایی است که بر روی بال عملکردشان تمرکز کرده اند. اما مهمترین عامل موفقیت یک کسب و کار استفاده از دو بال ارتباطات و عملکرد است.به مانند یک کفه ترازو باید از آنها استفاده کرد.توصیه میکنیم ویدئو زیر را ببینید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.